Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 

дата/час/място – 15 май /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе – с направените предложения от постоянните комисии.

Предложение – кмет

2.     Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2005 г.

Предложение – кмет

3.     Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Русе.

Предложение – кмет

4.     Преобразуване на общинско предприятие “Жилфонд” в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Предложение – кмет

5. Осигуряване на допълнителна численост на персонала в ДВД “Приста”.

Предложение – кмет

6. Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр.Русе на ЦСДГ “Ралица”.

Предложение – кмет

7. Разработване на проект за изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения за болнична помощ- автоклавно съоръжение за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци с водна пара (фракционна автоклавна система) и кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната (ПУДООС) за безвъзмездно финансиране.

Предложение – кмет