Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание

на ОбС на 13 април 2007 г.

дата/час/място – 2 април /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 на ОбС-Русе за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

3. Промяна в Наредба №14 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

4. Приемане на Устав на акционерно дружество “Проект Русе” и решение за апортиране на имот общинска собственост в капитала на дружеството.

Предложение – кмет

5. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе в разширен обхват.

Предложение – група общински съветници

6. Разрешение за отдаване под наем на ДМА от “ДКЦ-1-Русе” ЕООД.

Предложение – кмет

7. Решение за определяне на допълнително заплащане на километър пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от общинската транспортна схема.

Предложение – кмет

8. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

9. Учредяване на безвъзмездно право на управление на Агенцията по заетостта, дирекция “Регионална служба по заетостта”-Русе, на имот по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС.

Предложение – кмет

10.Безвъзмездно право за управление на част от общински недвижим имот на Регионалната дирекция за социално подпмагане в гр.Русе.

Предложение – кмет

11.Продължаване на договорите за управление на управителите на лечебни заведения.

Предложение – общински съветник

12.Утвърждаване на списъци на общински жилища, отдавани под наем, продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, ведомствени и резервни.

Предложение – кмет

13.Конкретизиране на обектите в капиталовия бюджет – дялово участие в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

14.Удостояване на доц. д-р Михаил Михайлов с наградата “Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно.

Предложение – общински съветник

15.Отпускане на персонална пенсия.

Предложение – кмет