Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе по предложения, внесени за 7-то заседание

1. Приемане на Наредба №20 „За определяне размера на местните данъци”
2. Одобряване общата численост и структура на общинската администрация.
3. Одобряване на план-сметката за необходимите разходи за дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2008г.
4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2007г.
5. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2008г.
6. Програма за управление на Община Русе 2007 – 2011г.
7. Отчет за изпълнение на годишния план по приватизация през 2007г. и годишен план за работа по приватизация през 2008г.
8. Допълнително заплащане на километър пробег по вътрешноградски линии №16 и № 10 от общинската транспортна схема.

Вносител на всички точки : Кмет

Председател на комисията: Д-р Т.Оджаков