Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 дата/час/място – 15 май /понеделник/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3
 

1.     >Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе – с направените предложения от постоянните комисии.

Предложение – кмет
2. Споразумение за подкрепа от страна на Община Русе.
Предложение – кмет

3.     >Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2005 г.

Предложение – кмет

4.     >Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в град Русе.

Предложение – кмет

5.     >Решение за обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.

Предложение – кмет

6.     >Решение за обявяване на конкурс по автобусни линии Бургас-Русе и Русе-Попово от Републиканската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.

Предложение – кмет

7.     >Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Русе.

Предложение – кмет

8. Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от Общинската транспортна схема.

Предложение – кмет

9. Разработване на проект за изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения за болнична помощ- автоклавно съоръжение за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци с водна пара (фракционна автоклавна система) и кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната (ПУДООС) за безвъзмездно финансиране.

Предложение – кмет