Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС на 13 април 2007 г.

дата/час/място – 2 април /понеделник/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 на ОбС-Русе за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

3. Промяна в Наредба №14 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

4. Приемане на Устав на акционерно дружество “Проект Русе” и решение за апортиране на имот общинска собственост в капитала на дружеството.

Предложение – кмет

5. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе в разширен обхват.

Предложение – група общински съветници

6. Придобиване на дълготраен актив от «Обреден дом» ЕООД.

Предложение – кмет

7. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на ИАОС на част от общински недвижим имот по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС.

Предложение – кмет

8. Удължаване на срока за ликвидация на “Истър”ЕООД в ликвидация.

Предложение – кмет

9. Закупуване от Община Русе на акции на “Сплендид”АД от “Финансова компания”АД-София.

Предложение – кмет

10.Избор на партньор за учредяване на съвместно дружество за обществен превоз на пътници.

Предложение – кмет

11.Решение за определяне на допълнително заплащане на километър пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от общинската транспортна схема.

Предложение – кмет

12.Конкретизиране на обектите в капиталовия бюджет – дялово участие в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

13.Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет