Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейност ,което ще се проведе на 14.06. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейност ,което ще се проведе на 14.06. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №168 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №171 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и план за улична регулация /ПУР/ на улица, свързваща бул.”Липник” с ул.”Чипровци” в ж.к.”Родина”-гр.Русе.
3.Контролен лист №172 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура – ел.кабел ниско напрежение.
4.Контролен лист №173 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
5.Контролен лист №176 – Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр.Русе.”.
6.Контролен лист №177 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
7.Контролен лист №181 – Промяна и допълване списъците на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.
8.Контролен лист №186 – Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация.
9.Контролен лист №187 – Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – държавна собственост, представляващи обект „Гражданско летище за обществено ползване-Русе”.
10.Контролен лист №189 – Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”.
11.Контролен лист №190 – Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД на безвъзмездно право на ползване на два броя магазини.
12.Контролен лист №191 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, в гр.Русе, ж.к.”Чародейка-Г-юг”, ул.”Тодор Икономов”, АОС №5520/31.07.2008г.
13.Контролен лист №192 – Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД гр.Русе.
14.Контролен лист №193 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ от ОТ 10075 до ОТ 10414 и изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ VІ-85 и УПИ ХІХ-661 в Източна промишлена зона по плана на гр.Русе.
15.Контролен лист №194 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост.
16.Контролен лист №195 – Промяна на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
17.Контролен лист №196 – Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” Георги Александров Божков.
18.Контролен лист №198 – Създаване на общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление.
19.Контролен лист №199 – Придобиване в собственост на Община Русе на имоти – държавна собственост.
20.Контролен лист №200 – приемане на декларация.
21.Контролен лист №201 – Отчет на дейността на Общински съвет Русе.

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/