Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание

на ОбС на 2 март 2007 г.  

дата/час/място – 20 февруари /вторник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

   1. Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината.

Предложение – кмет

   2. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

   3. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Русе за 2006 г. и Програма за развитието на туризма през 2007 година.

Предложение – кмет

   4. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, жк “Дружба-3”, ж.б. 41, вх.1, ет.2, ап.8.

Предложение – кмет

   5. Поправка на Решение №1142 на ОбС-Русе, прието с Протокол №53/24.11.2006 г.

Предложение – кмет

   6. Обявяване на общински имот за публична собственост.

Предложение – кмет

   7. Одобряване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти във връзка с чл.7, ал.3 от Наредба №7 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

   8. Продажба на общински жилищни имоти.

Предложение – група общински съветници

   9. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, в с.Басарбово, община Русе.

Предложение – кмет

  10. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в с.Просена, община Русе.

Предложение – кмет

  11. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти оп чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

      12.Закупуване от Община Русе на акции на “Сплендид”АД от “Финансова компания”АД-София.

Предложение – кмет

      13.Прекратяване на съсобственост в имот по ул. “Цар Освободител” 113 чрез изкупуване на общинската част.

Предложение – кмет

      14.Прекратяване на съсобственост в имот по ул. “Св.Петка” 11 чрез изкупуване на общинската част.

Предложение – кмет

      15.Замяна на имот – частна общинска собственост, с имот – собственост на Петър Валериев Ангелов.

Предложение – кмет

      16.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот по ул.”Гоце Делчев” 35, гр.Русе – Решение №969 /прието с Протокол №47/26.05.2006 г./ и Решение №1008 /прието с Протокол №48/23.06.2006 г./.

Предложение – кмет

      17.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – ОУ ”Отец Паисий” /с.Тетово/, ”Васил Априлов”, ”Никола Обретенов” и СОУ”Христо Ботев”.

Предложение – кмет

18.Създаване на общинско предприятие “Доходно здание”.

Предложение – група общински съветници

      19.Делегиране на зам.-кмета по устройство на територията при Община Русе на функциите по чл.124, ал.3, чл.135, ал.3, чл.150 и чл.133 от ЗУТ.

Предложение – кмет