Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 05.06. 2012 г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 05.06. 2012 г от 14.00 часа в Кръглата зала
на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №168 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №214 – Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация.
3.Контролен лист №215 – Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.
4.Контролен лист №216 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба №20 за определяне на местните данъци на територията на Община Русе.
5.Контролен лист №217 – Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл.57 от ЗУТ за 2012г. на територията на гр.Русе, съгласно Наредба №12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе.
6.Контролен лист №218 – Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за 2012г. на територията на гр.Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе.
7.Контролен лист №219 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
8.Контролен лист №223 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
9.Контролен лист №228 – Допълнителни споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2.
10.Контролен лист №229 – Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен /бивша баня 5/ – гр.Русе, кв.”Дружба-II”, бул.”Гоце Делчев”, №4, АОС №6691/21.06.2012г.
11.Контролен лист №233 – Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
12.Контролен лист №236 – Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
13.Контролен лист №237 – Проект „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” /ОПОС/, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобрявани и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10000 е.ж.”.
14.Контролен лист №252 – Промяна на наименованието на местността „Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе.

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/