Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 13.09. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 13.09. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала
на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №257 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №269 – Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Духът на Дунав в пристанищните общности”, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
3.Контролен лист №270 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
4.Контролен лист №271 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
5.Контролен лист №272 – Пазарна оценка на подземни гаражи и спортна зала.
6.Контролен лист №273 – Освобождаване от длъжност управителя на „Обреден дом”-ЕООД-гр.Русе.
7.Контролен лист №274 – Обявяване на конкурс за избор на управител на „Обреден дом”-ЕООД-гр.Русе.
8.Контролен лист №275 – Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници н „Център за психично здраве – Русе”-ЕООД.
9.Контролен лист №276 – Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011г.
10.Контролен лист №277 – Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово” в землището на с.Тетово.
11.Контролен лист №282 – Промяна и допълване списъците на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от ЗОС.
12онтролен лист №289 – Създаване на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария”.
13.Контролен лист №290 – Решение за приватизация на общинско участие в „Агропродукт”-АД.
14.Контролен лист №291 – Разкриване на Детска млечна кухня – Русе за раздаване на храна за деца до 3 години в сградата на Обединено детско заведение „Синчец”, кв.Средна кула, ул.”Бачо Киро”, №10.
15.Контролен лист №292 – Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе.
16.Контролен лист №293 – Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012г.
17.Контролен лист №294 – Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
18.Контролен лист №297 – Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012г.
19.Контролен лист №300 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/