Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 11.10. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 11.10. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-
тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист № 302 – Приемане на решение за прекратяване с ликвидация на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД.
2.Контролен лист № 303 – Допълване на годишния план за работа по приватизация за 2012г. и откриване на процедура за приватизация на магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се на партера на жилищен блок „Русия”, АОС №6730/27.072012г.
3.Контролен лист № 309 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
4.Контролен лист № 315 – Приемане на декларация.
5.Контролен лист № 316 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.
6.Контролен лист № 317 – Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период”.
7.Контролен лист № 319 – Даване на съгласие за изграждане на съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им и определяне собствеността на съоръжението.
8.Контролен лист № 320 – Приемане на решение за прекратяване с ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл.Горанов”-ЕООД Русе.
9.Контролен лист № 325 – Инвестиционна инициатива за изграждане на подземен паркинг на територията на гр.Русе – ЦГЧ.
10.Контролен лист № 326 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе.
11. Контролен лист № 327 – Предложение за разработване на проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” във втора фаза на схема-“без граници”

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/