Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 08.11. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №328 – Актуализация на градската общинска транспортна схема на гр.Русе, утвърдена с Решение №1072/16.12.2010г. на Общински съвет Русе.
2.Контролен лист №330 – Предложение за изменение и допълнение на Наредба №16 за цени на услуги на територията на Община Русе.
3.Контролен лист №331 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
№69/16.02.2012г. – Приложение №17 и Приложение №18.

4.Контролен лист №334 – Прекратяване участието на Община Русе като съдружник в „Истър-инженеринг”-ООД-гр.Русе.
5.Контролен лист №344 – Даване на предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно кабелно ел.захранване за ПИ 63427.159.670, местност „Конубунар” в землището на гр.Русе през полски и местни пътища – общинска публична собственост.
6.Контролен лист №345 – Закриване на общинска предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинска предприятие „Управление на общински имоти”.
7.Контролен лист №346 – Определяне на южната част на ул.”Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул.”Проф.Баларев” до входа за двора на ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” по приложени схеми. 
8.Контролен лист №348 – Даване на съгласие за създаване на фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.

Председател на ПК по КД : 
/М.Славчев/