Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 04.12. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 04.12. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-
тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №346 – Определяне на южната част на ул.”Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул.”Проф.Баларев” до входа за двора на ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” по приложени схеми.

2.Контролен лист №349 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.

3.Контролен лист №350 – Приемане на решение за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

4.Контролен лист №356 – Обявяване на имот в гр.Мартен – частна общинска собственост, в имот – публична общинска собственост по реда на чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС.

5.Контролен лист №357 – Определяне размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината: РУ”Ангел Кънчев”-Русе и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе.

6.Контролен лист №358 – Корекция на бюджета Община Русе за 2012г.

7.Контролен лист №359 – Съгласуване на годишен план за 2013г. и актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013г. за дейността на отдел Вътрешен одит в Община Русе.

8.Контролен лист №360 – Избор на управител на „Обреден дом”-ЕООД.

9.Контролен лист №365 – Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на външен водопровод и ел.кабел, захранващи ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива”, землище на гр.Русе.

10.Контролен лист №369 – Приемане на Наредба за отмяна на Наредба №22 на Общински съвет-Русе за осъществяване на публично-частни партньорства.

11.Контролен лист №374 – Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален доверителен екофонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ”Радост” в гр.Русе”.

12.Контролен лист №375 – Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

13.Контролен лист №376 – Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

14.Контролен лист №381 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, Раздел VI, Национална литературна награда „Елиас Канети”.

15.Контролен лист №382 – Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на гр.Русе”.

16.Контролен лист №383 – Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе.

17.Контролен лист №384 – Одобряване на нова структура на дейност „Общинска администрация” и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.01.2013г.

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/