Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 17.01. 2013г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ДНЕВЕН РЕД

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 17.01. 2013г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-
тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №1 – Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
2.Контролен лист №3 – Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014г., на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Фердинанд”, №3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект BG051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
3.Контролен лист №14 – Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на ел.кабел, захранващ ПИ 87700.24.11 /024011/ в местност „Пунарлъка”, землище на с.Ястребово.
4.Контролен лист № 16 – определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства,считано от 01.02.2013
5.Контролен лист №20 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
6.Контролен лист №21 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013г.
7.Контролен лист №22 – Промяна на Решение №299/20.09.2012г. на Общински съвет Русе за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с.Тетово.
8.Контролен лист №23 – Допълнение на Решение №415/13.12.2012г. относно: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012.
9.Контролен лист №24 – Годишен отчет за 2012г. за изпълнението на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
10.Контролен лист №25 – Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013 – 01.2014 г.

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/