Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 18.04. 2013г от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

ДНЕВЕН РЕД проект !

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 18.04. 2013г от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ-
тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №104 – Подкрепа на кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

2. Контролен лист №107 – Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013.

3.Контролен лист №134 – Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2010-2015г./.

4.Контролен лист №136 – Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ – реконструкция на ул.”Шипка” – от бул.”Цар Освободител” до бул.”България”, включително транспортните им възли и подобряване параметрите на пешеходния подлез на възела с бул.”България”, шумозащита, инженерни мрежи и улично осветление, озеленяване.

5.Контролен лист №139 – Освобождаване от длъжност ликвидатора на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД, в ликвидация.

6.Контролен лист №140 – Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин, ул.”Панайот Хитов”, №48.

7.Контролен лист №141 – Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин, ул.”Доростол”, №51.

8.Контролен лист №148 – Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

9.Контролен лист №149 – Изменение на Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

10.Контролен лист №156 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013г.

11.Контролен лист №157 – Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване и изменение на план за улична регулация – за устройство и изграждане на крайбрежна парково-рекреационна зона на гр.Русе – изток.
12.Контролен лист №158 – Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за устройство и изграждане на крайречна паркова традиционна зона на гр.Русе – запад.

13.Контролен лист №159 – Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

14.Контролен лист №160 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост.

Председател на ПК по КД :

/М.Славчев/