Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 16.05. 2013г от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

ДНЕВЕН РЕД проект !

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 16.05. 2013г от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ-
тия етаж в сградата на Община Русе

1.К.Л.163 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.

2. К.Л.172 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители

3. К.Л.173 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
4. К.Л.174 Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе”АД

5. К.Л.179 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика”.

6.К.Л.181 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година

7. К.Л.186 Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработвене на проект за Общ устройствен план на община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на община Русе

8. К.Л.190 Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП/ – Парцеларен план за довеждаща инфраструктура и определяне на трасета на водопроводно и газопроводно отклонения и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура

9. К.Л.196 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци

10. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“

11. Обезпечаване на кредит за оборотни средства за осигуряване изпълнението на проект „Дунавски институт” на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
/М.Славчев/