Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 13.06. 2013г от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

ДНЕВЕН РЕД проект !

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 13.06. 2013г от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ-
тия етаж в сградата на Община Русе

1.К.Л.197 Отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет.

2. К.Л.200 Безвъзмездно приемане на активи,изградени по финансов меморандум на ИСПА ,мярка 2005/BG/16/Р/РЕ/004 “Интегриран воден проект-гр.Русе” по Лот 1 “Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа-гр.Русе” от възложителя-Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента-Община Русе

3. К.Л.201 Безвъзмездно приемане на активи,изградени по финансов меморандум на ИСПА ,мярка 2005/BG/16/Р/РЕ/004 “интегриран воден проект-гр.Русе” по Лот 1 “Рехабилитация и разширяване на вътрешната водоснабдителна мрежа-гр.Русе” от възложителя-Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента-Община Русе

4.К.Л.205 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе

5. К.Л.206 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе

6. К.Л.209 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 г

7. К.Л.210 Одобряване на план за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

8.К.Л.211 Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД

9.К.Л.212 Провеждане на конкурс за Управител на “Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания-Русе” ЕООД

10.К.Л.213 Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества –лечебни заведения- ДКЦ- 1 ЕООД, ДКЦ-2 ЕООД, Комплексен онкологичен център –Русе ЕООД и Център за психични заболявания ЕООД

11.К.Л.215 Одобряване на актуализирана обща схема за разполагане на преместваеми обекти по Чл.56 от ЗУТ за 2013 г на територията на гр.Русе,съгласно Наредба 7 на ОбС Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе

12.К.Л.216 Удостояване на доц.д-р Владимир Михайлов Витков със званието “Почетен гражданин на гр.Русе”

13. К.Л.217 Отдаване под наем на имот –частна общинска собственост за клуб на ПП ВМРО Българско национално движение

14. К.Л.223 Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет на ОбС Русе

15. К.Л.224 Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе в изпълнение на поддейност 5.13 от проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” ,договор BG61РО001/1.4-07/2010/001,финансиран по ОП “Регионално развитие” 2007-2013

16.Разни
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
/М.Славчев/