Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 12.09. 2013г. от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

1.К.Л. 258 Изменение и допълнение на Общинската транспортна схема в частта й вътрешноградски линии след въвеждането й през м. август 2012 г. и частичната й промяна с Решение № 373/Пр. № 17/15.11.12 г. на Общински съвет – Русе

2. К.Л. 265 Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Русе

3. К.Л. 276 Приемане на Решение за премахване на сгради с идентификатори по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.5 и 63427.2.5403.6.

4.К.Л. 278 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община – Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012г.

5. К.Л. 284 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”

6. К.Л. 286 Приемане на програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2024г.

7. К.Л. 287 Приемане на План за енергийна ефективност на Община – Русе за периода 2014 – 2024г.

8.К.Л. 288 Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

9.К.Л. 297 Корекция на Бюджета на ОБЩИНА – РУСЕ за 2013 година.

10.К.Л. 298 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА – РУСЕ към 30.06.2013г.

11.К.Л. 299 Присъединяване на Община – Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г.

12.К.Л. 300 Актуализация на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г.

13. К.Л. 302 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община – Русе.

14. К.Л. 303 „Паркстрой”ЕООД.

15. К.Л. 304 Приемане на обръщение към Кмета на Община – Русе

16. К.Л. 308 Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе – град на свободния дух” за 2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
/М.Славчев/