Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 07.11. 2013г. от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

1.К.Л.345 Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк в село Сандрово

2.К.Л.348 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа“, землището на с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе

3.К.Л.349 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и ел. захранване за поземлен имот 027051 по КВС на землището на с. Сандрово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасетата

4.К.Л.350 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и ел. захранване за поземлен имот 000274 по КВС на землище на гр. Мартен и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета

5.К.Л.358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година

6.К.Л.359 Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
/М.Славчев/