Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 50-то заседание на ОбС на 21 юли 2006 г.

дата/час/място – 10 юли /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1. Промяна на Наредба 1 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

Предложение – кмет

2. Изменение на чл.4 от Наредба 3 на ОбС за организация и развитие на комунално-битовата дейност в община Русе.

Предложение – кмет

3. Корекция на сборния бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

5. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – в ОУ”Никола Обретенов” и в СОУ”Св. Константин Кирил Философ”.

Предложение – кмет

6. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

7. Разрешение за функциониране на слети паралелки през учебната 2006/2007 г. в начален етап /1-4 клас/, съгласно Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН .

Предложение – кмет