Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.  

дата/час/място – 21 февруари /сряда/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

   1. Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината.

Предложение – кмет

   2. Изпълнение на т.В от Решение №1059 на ОбС-Русе, прието с Протокол №50/21.03.2006 г.

Предложение – кмет

      3. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот по ул.”Гоце Делчев” 35, гр.Русе – Решение №969 /прието с Протокол №47/26.05.2006 г./ и Решение №1008 /прието с Протокол №48/23.06.2006 г./.

Предложение – кмет

      4. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – ОУ ”Отец Паисий” /с.Тетово/, ”Васил Априлов”, ”Никола Обретенов” и СОУ”Христо Ботев”.

Предложение – кмет

      5. Промени в Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – общински съветник

6. Утвърждаване на програма “Спорт 2007”.

Предложение – кмет

      7. Изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за финансиране на художествени проекти.

Предложение – кмет