Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Откриване на тръжна процедура за продажба на общински имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

3.     Обявяване на имоти – публична общинска собственост, в частна общинска собственост. Отписване от баланса на “Обреден дом”ЕООД на имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

4.     Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация на кв. Западна промишлена зона и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Предложение – кмет

5.     Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот в кв.ДЗС.

Предложение – кмет

6.     Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

7.     Искане на разрешение за изграждане на Паметник на загиналите във войните в с.Сандрово.

Предложение – председател ОбС

8.     Одобряване на обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3 кв.м на територията на град Русе във връзка с чл.45 от Наредба №2 и §2 от преходните и заключителните разпоредби на от Наредба №12 на ОбС.

Предложение – кмет

9.     Одобряване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти във връзка с чл.7, ал.3 от Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Русе.

Предложение – кмет

10. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, ул.”Райко Даскалов” №14.

Предложение – кмет

11. Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

12. Допълнително учредяване право на строеж за четириетажна обществено-обслужваща сграда по ул.”Видин” 21, град Русе.

Предложение – кмет

13. Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижим имот в жк “Дружба-3” на Дом за медико-социални грижи за деца в гр.Русе.

Предложение – кмет

[–NEU–]14.Отказ за предоставяне за ползване на част от общински имот или учредяване право на строеж.

Предложение – кмет

15.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, общинска собственост, разположен върху част от терен публична общинска собственост.

Предложение – кмет

16.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради и терени – публична общинска собственост, в СОУ”Възраждане”, СОУЕЕ ”Св.Константин-Кирил Философ” и ОУ”Никола Обретенов”.

Предложение – кмет

17.План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество – Община Русе /2005-2015 г./.

Предложение – кмет

18.Утвърждаване на конкурсни условия за продажба на терен с площ 108 676 кв.м в местността Слатина, гр. Русе.

Предложение – кмет

19.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет