Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 58-то заседание на ОбС на 13 април 2007 г.

дата/час/място – 2 април /понеделник/, 10.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 на ОбС-Русе за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

3. Промяна в Наредба №14 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

4. Приемане на Устав на акционерно дружество “Проект Русе” и решение за апортиране на имот общинска собственост в капитала на дружеството.

Предложение – кмет

5. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе в разширен обхват.

Предложение – група общински съветници

6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

7. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

8. Отмяна на Решение №1008 на ОбС-Русе, прието с Протокол №48/ 23.06.2006 г., Решение №1075, прието с Протокол №51/29.09.2006 г., и т.2, 3, 4, 5 и 6 на Решение №969/Протокол №47/26.05.2006 г. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот по ул. «Гоце Делчев» 35, гр.Русе.

Предложение – кмет

9. Промяна на Решение №1224 на ОбС-Русе, прието с Протокол №57/02.03.2007 г.

Предложение – кмет

10.Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в СОУ«Възраждане» – бюфет за ученическо хранене.

Предложение – кмет

11.Изменение в Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дабри от общинските училища на територията на община Русе.

Предложение – кмет

12.Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот, частна общинска собственост.

Предложение – група общински съветници