Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 7-мо заседание на ОбС на 20 февруари 2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 20.02.08

Обсъждане на:
1. Годишен доклад за изпълнение на общинския план за развитие на Община Русе 2007 – 2013 г. през 2007 г.
2. Програма за управление на Община Русе за мандат 2007 – 2011 г.
3. общата численост и структура на общинската администрация
4. отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2007 година
5. сборния бюджет на Община Русе за 2008 година
6. Наредба 20 “За определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе”
7. План-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2008 г.
8. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2007 год. и годишен план за работа по приватизация на общинска собственостпрез 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/