Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание на ОбС на 31 март 2006 г.

дата/час/място – 23 март /четвъртък/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

3. Отмяна на Решение №137/Протокол 21/21.07.2000 г. и Решение №947/30.05.2003 г. на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

4. Отказ за замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №000148 в местността Моргуля в землището на Средна кула.

Предложение – кмет

5. Договор за подкрепа от страна на Община Русе.

Предложение – кмет

6. Допълване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г., приета с Решение №812, Протокол 39/22.12.2005 г.

Предложение – кмет

7. Отказ за замяна на общински с частен имот.

Предложение – кмет

8. Отказ за замяна на общински с частен имот.

Предложение – кмет

9. Провеждане на конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

10. Приемане на програма за намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Русе.

Предложение – кмет