Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 47-то заседание на ОбС на 26 май 2006 г.
 

дата/час/място – 15 май /понеделник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе – с направените предложения от постоянните комисии.

Предложение – кмет
2. Споразумение за подкрепа от страна на Община Русе.
Предложение – кмет

3.     Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2005 г.

Предложение – кмет

4.     Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Русе.

Предложение – кмет

5. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет
6. Замяна на земеделски имот, собственост на Стоян Стоянов, със земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Тетово.
Предложение – общински съветник

7. Замяна замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №000148 в местността “Моргуля” в землището на Средна кула.

Предложение – общински съветник

8. Разработване на проект за изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения за болнична помощ- автоклавно съоръжение за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци с водна пара (фракционна автоклавна система) и кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната (ПУДООС) за безвъзмездно финансиране.

Предложение – кмет