Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание на постоянната комисия по „ Бюджет и финанси” на 16.05.2012 год. от 10 часа

Д Н Е В Е Н РЕД

На заседание на постоянната комисия по „ Бюджет и финанси” на 16.05.2012 год. от 10 ч.

1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в Община Русе – кл.163
2. Изменение и допълнение на Решение № 198-15.05.2008 год. на ОбС Русе, определящо финансирането, изискванията и критериите за подбор на кандидатите за включване на в Програма „Асистирана репродукция” на Община Русе-кл.164
3.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост с административен адрес гр. Русе кв. Долапите ул. Хан Пресиян- кл.168
4. Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по параграф 4 от в землището на с. Николово Община Русе -кл.169
5. Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по параграф 4 от в землището на с. Николово Община Русе -кл.170
6.Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 год. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт счетоводител -кл.172
7. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в Парка на младежта -кл.173
8. Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите на „Проект Русе”АД- кл.174
9. Приемане на корекция по Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2012 год.-кл.175
10. Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24 ал. 6 от ЗСПЗЗ -кл.176
11. Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с. Басарбово, относно предоставяне за общо ползване на пасища, мери – публична общинска собственост -кл.177
12. Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав Русе” -кл.178
13 Подкрепа за кандидатурата на Община за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще”-Компонент 2 Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституализация и превенция на изоставени деца от 0 до 3 години” по Приоритетна ос „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” -кл.179
14.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост .-кл.180
15.Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 год.- кл.181
16. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгл. Чл. 21 ал 1 от ПМС №1/09.01.2013 год. от Бюджет 2013год., утвърден с Решение на ОбС № 450/18.02.2013 год.- Приложение 17- кл.182
17.Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот – застроен терен, предмет на АОС №6125/20.11.2009 год. -кл.183
18.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – кл.184
19. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – кл.185
20.Приемане решение на Общински съвет Русе за изработване на проект за общ устройствен план на Община Русе и одобряване на задание за разработване на общ устройствен план на Община Русе– кл. 186
21. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – кл.191
22.Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб „Спортен модел – клуб Приста”-кл.192
23. Провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталацияза оползотворяване на строителни отпадъци. -кл.196
24. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури финансов ресурс по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска”, площад „Батемберг” и прилежащите пространств, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по Схема за предоставяне на безвъмездна помощ BG161PO 001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” – кл.423/07.05.2013
25. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец” – гр.Русе за имот – Градски хали за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от една година
26. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ

Председател на комисия БФ :
Й.Даневска