Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание на постоянната комисия по „ Бюджет и финанси” на 04.07.2012 год. от 10 ч.

Д Н Е В Е Н РЕД

На заседание на постоянната комисия по „ Бюджет и финанси” на 04.07.2012 год. от 10 ч.

1. Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Русе- кл.226

2. Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе”-кл.227

3. Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе и промяна в наименованието на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо –фтизиатрични заболявания-Русе” – кл.230

4. Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” -кл.231

5. Допълване на Годишен план за работа по приватизация за 2013 год. и откриване на процедура за приватизация на имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10 ж.к. Здравец -кл.232

6. Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе кв. Дружба 2 бул. Гоце Делчев № 4 АОС № 669/21.06.2012 г. -кл.233

7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ -кл.234

8. Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на обект по чл. 56 от ЗУТ -кл.235

9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на на рекламно-информационни елементи с площ над 3 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ –кл.236

10. .Провеждан на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост -кл.237

11. Отдаване под наем имот на частна общинска собственост на.за клуб за клуб на Сдружение „Български червен кръст” -кл.238

12. Отдаване под наем на помещения Общинска собственост за клубове на политически партии -кл.239

13 Отдаване под наем имот на частна общинска собственост на.за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение -кл.240

14.Откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в местността „Люляците 1 и 2” в землището на гр. Русе .-кл.241

15.Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 год.- кл.249

16. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост- кл.250

17.Разработван на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” Компонент 2 – „Грижа за деца в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014-кл.251

18.Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 10 (десет).броя полуподземни гаражи върху общински УПИ ІІ – за жил. Строителство и гаражи в кв. 706 жил. район Мальовица по плана за гр. Русе – кл.252

19. Утвърждане на списък на средишните училища на територията на Община Русе за учебната 2013/2014 година – кл.253

20. Отчет за дейността на Общински съвет Русе за периода януари – юни 2013 год.– кл. 255

21. Приемане на правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имущество на Фондация „Русе – град на свободния дух” и Основни насоки и работна програма на Фондацията. – кл.256

22.Искане по реда на чл. 52 ал. 1 от Закона за лечебните заведения до Министерството на здравеопазването за закриване дейността на Дом за медико – социални грижи за деца гр. Русе -кл.257

23. Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” ГД „Програмиране на регионалното развитие” –вх. № 641/27.06.2013г.

24. Съгласие Община Русе да участва в търг с явно наддаване на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД /в ликвидация/ за закупуване на лек автомобил Шкода Фабия

Председател на комисия БФ :
Й.Даневска