Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси” на 12.09.2013 год. от 10 ч.

1. Съгласие за продажба на общински терен от 26 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ ІІ 244 з кв. 33 по регулационен план на с. Долно Абланово- кл.260

2. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе -кл.261

3. Нарeдба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Русе – кл.265

4. Продажба на имот –частна общинска собственост на законно построена върху него сгради по реда на чл. 35 от ЗОС -кл.266

5. Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕООД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване на Комплексен онкологичен център – Русе” -кл.267

6. Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕООД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център -кл.268

7. Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕООД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Развитие на културно – исторически атракция в градски туристически ансамбъл -кл.269

8. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС в град Мартен -кл.270

9. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе бул. Родина № 71–кл.271

10. . Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе местност Караманлийка -кл.272

11. Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС с адрес на имота ул. Гео Милев ЖК Дружба – І гр. Русе. -кл.273

12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността Кантона в землището на с. Басарбово -кл.274

13 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в землището на град Русе, местност Караач-кл.275

14.Приемане на Решение за премахване на сгради с идентификатори по Кадастралната карта на гр. Русе – 63427,2,5403,5 и 63427,2,5403,6 .-кл.276

15.Утвърждаване на управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо- фтизиатрични заболявания д-р Граматиков – Русе” ЕООД след проведен конкурс – кл.277

16.Информация за финансово –икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе , не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012 год.- кл.278

17.Промяна в Решение № 330 / 20.09.2012 г. на Общински съвет Реси и в приетия Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария” -кл.279

18.Решение за приватизация чрез търг на общински имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига № 10 жк. Здравец Изток- кл.280

19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – кл.281

20. Учредяване право на строеж за обект „Надстройка и промяна предназначението на таванско помещение в самостоятелно жилище, на съществуваща сграда” намиращ се в гр. Русе жк Здравец ул. Байкал №3 – кл. 282

21. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”- кл.284

22.Прекратяване на съсобственост в имоти №№ 63427.1.48 и 63427.1.44 в град Русе, територията на „Парк на младежта”, чрез замяна с равностоен общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.5762 в град Русе, бул. Неофит Бозвели на основание чл. 36 ал. 1 т. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 ал. 1 т. 4 от Наредба № 1 на ОбС Русе – кл.285

23. Приемане на Програма за насърчаване е използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014/2024 год. – кл. 286

24. Приемане план за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014/2024 год. – кл. 287

25. Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – кл. 288

26. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – кл. 290

27. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – кл. 291

27. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ- кл. 292

27. Приемане на бюджетна схема на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – кл. 296

28. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 год. – кл. 297

29.Предоставяне на информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2013 год. – кл. 298

30.Присъединяване на Община Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 год. – кл. 299

31. Актуализация на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 год. – кл. 300

32. Обявяване на Конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе – кл.302

33. „Паркстрой” ЕООД – кл. 303
34. Приемане на обръщение към кмета на Община Русе – кл. 304
35. Даване съгласие за сключване на съдебна спогодба за делба на магазин „ Детмаг”- кл.305

36.Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат за 2013 год. – кл. 306

37. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ- кл. 307

38. Актуализация на бюджета на общинска фондация „ Русе – град на свободния дух” за 2013 год. – кл. 308

39. Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под определение минимум и слети паралелки за учебната година 2013/2014 год. – вх.№ 818/04.09.2013 год.

Председател на комисия БФ:
Й.Даневска