Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание на постоянната комисия по „ Бюджет и финанси” на 12.09.2013 год. от 10 часа

1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе и землището на с. Басарбово – кл.309

2. Продажба на недвижим имот, частна общинска собсвеност, находящ се в в местност „Караманлийка”, землището на гр. Русе по реда на чл. 35 от З-на за общинската собственост -кл.310

3. Решение за определяне на допълнително заплащане на км./пробег за компесиране на разходите от извършване на превоз на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план на градските линии от Общинската транспортна схема – кл.311

4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3 кв.м. по чл. 37 от ЗУТ-кл. 312

5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ -кл.313

6. Решение за кандидатстване на Община Русе, като партньор на Сдружение „Спортен клуб Акро” за финансиране на проекти, по Наредба 11-1 от 08.03.2007 год. на Министерството на физическото възпитание и спорта -кл.314

7. Продажба на имот, частна общинска собсвеност, находящ се в , землището на гр. Русе местност „Караманлийка”, на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост
-кл.315

8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе местност Караманлийка -кл.317

9. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот ,земеделска земя – наводнена нива в землището на с. Николово, местност Йонкова могила–кл.318

10. . Продажба на имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона общ. Собственост в землището на с. Николово -кл.319

11. Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територията на по & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Николово -кл.320

12. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване върху общински недвижим имот в гр.. Мартен –кл. 321

13 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост в гр. Русе община Русе ул. Пристанищна № 13 -кл.322

14.Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Русе ул. Ангел Кънчев 1 на Национален осигурителен институт РУ „Социални грижи” .-кл.323

15.Прекратяване на съсобственост в имот в гр. Русе ул. „Майор Узунов” № 20 – кл.324

16.Отмяна на Решение 542, прието с протокол № 24 от 23.04.2013 на Общински съвет Русе
Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба 1 за общ собственост на Общински съвет –Русе за продажба на недвижим имот – частна общ. Собственост, предмет на АОС № 7047 от 02.09. 2013 год., представляващ земеделски имот с номер 00285, землището на гр. Мартен Община Русе, местност Калето- кл.326

17.Продажба на земя частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда по чл. 35 ал. 3 от ЗОС- -кл.327

18.Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 год.- кл.329

19. Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – ГД „Програмиране на регионалното развитие – кл.330

20. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 год. – кл. 331

21. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгл. Чл. 27 ал. 1 от ПМС №1/ 09.01.2013 год. от Бюджет 2013 год. ,утвърден с Решение на Общ. Съвет № 450/18.02.2013 год.- Приложение 17”- кл.332

22.Изменение на Наредба № 6- кл.333

23. Преразпределяне на средствата в рамките на Програма „Спорт”. – кл. 336

24. Предоставяне на материална база, публична общинска собственост, за откриване на филиал към. ЦДГ Ралица – кл. 337

25. Приемане на решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана” – кл. 338

Председател на комисия БФ :
Й.Даневска