Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание на постоянната комисия по „ Бюджет и финанси” на 07.11.2013 год. от 10:00 часа

1. Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ – Русе” ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ – Русе” АД – к.л. 339

2. Съгласие за продажба на общински терен от 33 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ VІІ -1166 в кв. 71 по регулационния план на с. Червена вода –к.л. 340

3. Съгласие за продажба на общински терен от 15,7 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VІ -1259 в кв. 245 по регулационния план на гр. Русе- к.л. 341

4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе местност „Гълъбец” и местност „Барбуков трап” – к.л. 342

5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху общински терен за изграждане на четири броя гаражи, ситуирани източно от жил. блок 50 А в кв. Дружба №3 в гр. Русе-к.л. 343

6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе-к.л. 344

7. Придобиване на собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк в с. Сандрово –к.л. 345

8. Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортно медицина 1 – Русе” ЕООД –к.л. 346

9. Откриване на процедура за продажба на недвижими имоти, попадащи в територия по & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Николово община Русе –к.л. 352

10. . Приемане на корекция по Бюджет 2014 година на Община Русе в частта му за размера на ФРЗ на Общинския духов оркестър / Биг бенд на Русе -к.л. 355

11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 год. –к.л. 358

12. Корекция на план сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 год. от приходите от такса битови отпадъци –к.л. 359

Председател на комисия БФ :
/ Й.Даневска /