Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание на постоянната комисия по Бюджет и финанси на 06.12.2012 год. от 10 ч.

Дневен ред
На заседание на постоянната комисия по Бюджет и финанси
на 06.12.2012 год. от 10 ч.
1. Определяне на южната част на ул. „Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул. Професор Баларев до входа на проф гимназия „Апостол Арнаудов” -кл. 346
2. Отчет за решенията на Общински съвет Русе -кл.349
3. Приемана на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне и администриране на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе-кл. 350
4.Решение за приватизация чрез търг на магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на блок Русия – АОС № 6730/27.07.2012 г.– кл 354
5. Определяне на такса битови отпадъци за висшите училища на територията на общината – РУ „Ангел Кънчев”, и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив филиал Русе-кл. 357
6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 год.. 358
7. Съгласуване на Годишен план за 2013 г.и актуализиране на оценка на риска към Стратегически план 2011-2013 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе– кл. 359
8. Избор на управител на „Обреден дом”ЕООД – кл. 360
9. Приемана на начален баланс при ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД- кл.361
10. Допълване списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгл. Чл. 29 от ПМС № 367-29,12,2011 -кл.362
11.Предоставяне безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот, представляващ дом за стари хора „Приста”– кл.363
12.Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в $ 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ– кл.368
13. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет Русе за осъществяване на публично частни партньорства- кл. 369
14.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публ. общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – кл 372
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частта общ. Собственост, представляваща ПИ е идентификатор 63427,152,13 в местност „Нови Халваджи” по кадастралната карта на гр. Русе – кл 37316.
16. Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален Доверителен Екофонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост” в гр. Русе –кл. 374
17. Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие , операция 1,4—„Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Схема за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1,4-09/2012”Зелена и достъпна градска среда”– кл. 375
18.Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността” , приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.-кл.376
19.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един брой гараж до съществуваща гаражна група, ситуирана източно от блок 205 ж.к.Чародейка-Г по плана на гр.Русе-кл.375
20.Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2013 год. – кл. 379
21. Членство на Община Русе в „Българската фестивална асоциация” – кл. 38022. Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе, Раздел VІ, Национална литературна награда „Елиас Канети”- кл. 381
23. Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на гр. Русе” – кл. 382
24. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе – кл. 383
25. Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация” и промяна на числеността в местните дейности в сила 01.01.2013 г.- кл. 384
26. Предложение за разширяване на предмета на дейност и структура на ОП „Русе АРТ” и произтичащите от това изменение и допълнения на неговия Правилник за организацията, дейността и управлението му.- кл. 385
27. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе – кл. 386

Председател на ПК по Бюджет и Финанси
Йорданка Даневска