Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 16.01. 2014г. от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградат

К.л 411 Приемане на Наредба №25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе

2. К.л. 412 Приемане на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, за рекламните , информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе

3. К.л. 416 Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе на захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4,5“, землище на с. Николово и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана въздушна мрежа

4. К.л. 420 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – инж. Теодорин Кирилов Патриков

5.К.л. 421 Партньорско участие на Община Русе в мулти-проекта „Дунавски перли – за обитаеми дунавски брегове“

6. К.л. 422 Избор на управител на „Паркстрой“ ЕООД, гр. Русе

7. К.л. 423 Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В

8. К.л. 424 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г.

9. К.л. 425 Увеличаване на капитала на ДКЦ 2-Русе ЕООД с непарична вноска

10. К.л. 429 Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, по Оперативна програма „Административен капацитет“

11.К.л. 430 Годишен отчет за втората година от изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.

12.К.л. 434 Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

13. К.л. 435 Предоставяне за управление на ВиК оператор, чрез Асоциацията по ВиК – Русе на изградената от Община Русе водопроводна и канализационна мрежа на територията на Индустриален парк – „Русе“, с административен адрес: гр. Русе, местност „Слатина“

14. К.л. 437 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2014 г.

15. К.л. 438 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе през 2013 г.

16. К.л. 439 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
/М.Славчев/