Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по Комунални дейности за заседанието на 29.01.2009 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 22.01.2009 г., от 14:00 часа

Обсъждане на предложения за:
1. Изменения и допълнения на Наредба 2 относно начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение (Контролен лист (КЛ) 360);
2. Разпореждане с терен по ул. „Независимост”,1А – УПИ VI-3759 в кв. 300 на гр. Русе (КЛ 361);
3. Наредба за управление на общинските пътища (КЛ 362);
4. Преместване на такси- стоянката на ул. „Борисова” след кръстовището „Борисова – К. Иречек” (КЛ 364);
5. Изменение и допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 365 и КЛ 366);
6. Приемане на идеен инвестиционен проект за актуализация и преработка на театрален комплекс Доходно здание – трети етап (КЛ 373)
7. Промени в Наредба 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе (КЛ 378);
8. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода юли – декември 2008 г. (КЛ 381);
9. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе (КЛ 383);
10. Утвърждаване на средна месечна заплата за ОП „ППС” (КЛ 385);
11. Одобряване план-сметка за разходите по дейностите,които ще се финансират от приходите от ТБО за 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(М.Славчев)