Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по Образование и наука

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 21.01.2009 г., от 15:00 часа

Обсъждане на предложения за:
1. Изменения и допълнения на Наредба 2 относно начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение (Контролен лист /КЛ/ 360);
2. Разпореждане с терен по ул. „Независимост”,1А – УПИ VI-3759 в кв. 300 на гр. Русе (КЛ 361);
3. Наредба за управление на общинските пътища (КЛ 362);
4. Преместване на такси- стоянката на ул. „Борисова” след кръстовището „Борисова – К. Иречек” (КЛ 364);
5. Изменение и допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 365 и КЛ 366);
6. Промени в Наредба 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе (КЛ 378);
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения (КЛ 380);
8. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода юли – декември 2008 г. (КЛ 381);
9. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе (КЛ 383);
10. Финансиране на обучението по СИП „Религия” в училища на територията на Община Русе (КЛ 384);
11. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)