Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по териториално и селищно устройство за заседанието на 09.05.2008 г.

ДНЕВЕН РЕД

на Комисията по териториално и селищно устройство

за заседанието на 09.05.2008 г.

1. КЛ 129 Откриване процедура за ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД
2. КЛ 130 Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2007 г.
3. КЛ 131 Приемане на стратегия за участие на Община Русе в търговски дружества
4. КЛ 132 Актуализиране предмета на дейност и увеличение на личния състав на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”
5. КЛ 134 Корекция на бюджета на Община Русе
6. КЛ 135 Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения
7. КЛ 136 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот
8. КЛ 141 Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
9. КЛ 142 Промяна на Решение № 101 за обявяване на кон–курс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост
10. КЛ 143 Обявяване на търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост
11. КЛ 144 Наредба № 21 – за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Русе
12. КЛ 147 Наредба № 2 на Общински съвет Русе, относно базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначениe