Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по oбразование и наука за заседанието на 08.10.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.10.2008

Обсъждане на:
1. Предложение за обявяване на общински имот за публична общинска собственост (Контролен лист /КЛ/ 248);
2. Предложение за обявяване на имот – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост – с. Червена Вода (Контролен лист /КЛ/ 250);
3. Институционални проекти и проекти за реформиране и преструктуриране на домовете за деца, лишени от родителска грижа (КЛ 264);
4. Предложение за конкурс за отдаване под наем на част от имоти, публична общинска собственост (КЛ 272);
5. Допълнение към Решение 278 за утвърждаване на маломерни и слети паралелки (КЛ 274);
6. Преобразуване на общински детски градини (КЛ 275);
7. Предложение за дофинансиране на програмата за закрила на деца с изявени дарби (КЛ 280);
8. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г. (КЛ 284);
9. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/