Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на комисията по oбразование и наука за заседанието на 12.11.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.11.2008 г.

Обсъждане на:
1. Приемане на Наредба 1 “За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства” (КЛ 295);
2. Конкурс за отдаване под наем на части от имоти ПОС – училища (КЛ 298);
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г. (КЛ 305);
4. Преобразуване на общински детски градини във филиали (КЛ 313);
5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/