Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на на двадесет и петото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.05.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и петото заседание, което ще се проведе на 22.05.2013 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.172 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
Предложение: кмет
2. К.Л.174 Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД
Предложение: кмет
3. Обезпечаване на кредит за оборотни средства за осигуряване изпълнението на проект „Дунавски институт” на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”
Предложение: кмет
4. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“
Предложение: кмет
5. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец” – гр.Русе за имот – Градски хали за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от една година
Предложение: кмет
6. К.Л.183 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009г.
Предложение: кмет
7. Изказване на граждани – Даниел Джумалийски
8. Изказване на граждани – Иво Пазарджиев
9. К.Л.195 Изменение Решение №371 прието с Протокол №17/15.11.2012г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
Предложение: кмет
10. К.Л.194 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта за през 2013г.
Предложение: кмет
11. К.Л.196 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци
Предложение: кмет
12. К.Л.163 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
Предложение: общински съветници
13. К.Л.184 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Предложение: кмет
14. К.Л.185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет

15. К.Л.191 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

16. К.Л.192 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Спортен модел-клуб ПРИСТА”
Предложение: кмет
17. К.Л.193 Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Русе, юридически лица извършващи търговска дейност с риболовни принадлежности и Клубовете по спортен риболов на територията на Община Русе
Предложение: кмет
18. К.Л.173 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
Предложение: кмет
19. К.Л.167 Учредяване безвъзмездно право на управление, върху общински имот в с. Просена на ОДЗ „ Приказен свят” с. Николово
Предложение: кмет
20. К.Л.180 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост
Предложение: кмет
21. К.Л.168 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Хан Пресиян”
Предложение: кмет
22. К.Л.169 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
Предложение: кмет
23. К.Л.170 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
Предложение: кмет
24. К.Л.171 Избиране на представител на Община Русе в Общото събрание на Асоциация Общински Гори
Предложение: кмет
25. К.Л.176 Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ
Предложение: кмет
26. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ
Предложение: кмет
27. КЛ.177 Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с. Басарбово, относно предоставяне за общо ползване на пасища, мери – публична общинска собственост
Предложение: кмет
28. К.Л.178 Годишен план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2013 г.
Предложение: кмет
29. К.Л.181 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
30. К.Л.182 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г.- Приложение № 17
Предложение: кмет
31. К.Л.175 Приемане на корекции по Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 година без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.
Предложение: кмет
32. К.Л.179 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”
Предложение: кмет
33. К.Л.186 Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработване на проект за Общ устройствен план на община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на община Русе
Предложение: кмет
34. К.Л.165 Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на водопровод, захранващ ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово
Предложение: кмет
35. К.Л.187 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1281 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Предложение: кмет
36. К.Л.188 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1332 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Предложение: кмет
37. К.Л.189 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1439 по кадастралния план на местност „Дрибак“-3,4, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Предложение: кмет
38. К.Л.190 Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП/ – Парцеларен план за довеждаща инфраструктура и определяне на трасета на водопроводно и газопроводно отклонения и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура
Предложение: кмет
39. К.Л.166 Разрешение за промяна предназначението на част от УПИ І-за озеленяване и припомпваща станция в кв. 651 е по регулационния план на гр. Русе
Предложение: кмет
40. К.Л.164 Изменение и допълнение на Решение №198/15.05.2008г на Общински съвет – Русе, определящо финансирането, изискванията и критериите за подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе
Предложение: общински съветници
41. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)