Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на на деветнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 27.12.2012 г. от 14.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, с чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, свиквам Общински съвет – Русе на деветнадесетото заседание, което ще се проведе на 27.12.2012 г. от 14.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на Решение № 365/15.11.2012г на ОбС-Русе и одобряване на проект на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „ПРОЕКТ РУСЕ“ АД
Предложение: кмет
2. Разрешение за изработване на ПУП– план за регулация (ПР) на поземлените имоти по поречието на река Русенски Лом: от ж.п. моста над р. Русенски Лом до заустването й с р. Дунав и одобряване на задание за него.
Предложение: кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)