Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 05.12. 2013г. от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ- тия етаж в сградата на Община Русе

ДНЕВЕН РЕД проект !

На заседанието на Постоянната Комисията по Комунални дейности, което ще се проведе на 05.12. 2013г. от 14,00 часа в Кръглата зала на ІІІ-
тия етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 362 Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе

2. К.Л. 365 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет

3. К.Л. 366 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот № 218014 в местност „Плужна“, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе

4. К.Л. 367 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 63427.301.78 в местност „Астарджийца“, землище на кв. „Средна кула“, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе

5. К.Л. 370 Освобождаване от такса за битови отпадъци за 2014 г. на висшите училища на територията на Община Русе

6. К.Л. 374 Премахване на общинска жилищна сграда на основание чл. 197, ал. 1 от ЗУТ с административен адрес град Русе, жк. „Родина“, ул. „Сърнена гора“№30

7. К.Л. 390 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи“

8. К.Л. 391 Доклад на работната група по Решение № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

9. К.Л. 392 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе

10. К.Л. 395 Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година

11. К.Л. 396 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

12. К.Л.397 Паркстрой

13. К.Л. 398 Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България

14. К.Л. 400 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно водопроводно отклонение и външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива“, землище на гр. Русе

15. К.Л. 405 Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци

16. К.Л. 408 Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/

17. К.Л. 409 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе