Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на на петдесет и петото извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 10.02.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и петото извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 993

Предложение: кмет

2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за 2010 г. и годишна програма за имотите общинска собственост за 2011 г. – К.Л. 994

Предложение: кмет

3. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация за 2010 г. Годишен план за приватизация за 2011 г. – К.Л. 995

Предложение: кмет

4. Приемане на Сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. – К.Л. 996

Предложение: кмет

5. Даване на съгласие за сключване на договор от ДКЦ-1 за закупуване на компютърен томограф (скенер)

Предложение: кмет

6. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)