Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на на тридесет и осмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.05.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и осмото заседание, което ще се проведе на 22.05.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
2. К.Л. 575 Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Обреден дом“ЕООД
3. К.Л. 576 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Княжеска“№15 на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“
4. К.Л. 570 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местността „Мерата“, представляващ хижа „Приста“, на Сдружение с обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Приста“ за срок от 10 години
5. К.Л. 568 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
6. К.Л. 572 Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
7. К.Л. 565 Предоставяне на безвъзмездно право за управление, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в село Басарбово, Община Русе на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе
8. К.Л. 567 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXIII-1292 в кв. 59 по регулационния план на село Николово
9. К.Л. 583 Допълнение на годишния план за паша в частта на землището на с. Хотанца за разпределение на пасища, мери индивидуално ползване
10. К.Л. 580 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Съюз на инвалидите в България – регионална организация – Русе
11. К.Л. 581 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
12. К.Л. 582 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост
14. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
15. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
16. К.Л. 579 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 г., утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17
17. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
18. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
19. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
20. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
21. К.Л. 566 Приемане на депозираните от Председателите на Народните читалища отчети за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2013 г.
22. К.Л. 586 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип
23. К.Л. 584 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.183.24 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Над линията“
24. К.Л. 571 Приемане на решение за изменение на Решение №580/25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе
25. К.Л. 564 Сформиране на работна група за създаване на регламент и правила при извършване на ремонтни работи по фасадите на многоетажни сгради в Община Русе
26. К.Л. 569 Отпускане на персонална пенсия
27. К.Л. 590 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
28. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/