Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на на тридесет и петото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 10.12.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и петото заседание, което ще се проведе на 10.12.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на декларация от Общински съвет – Русе

Предложение: председател ОбС

2. Приемане на декларация от Общински съвет – Русе – к.л.637

Предложение: общински съветник

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост – к.л.643

Предложение: кмет

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.642

Предложение: кмет

5. Предложение за приемане на Наредба за осъществяване на публично-частни партньорства – к.л.626

Предложение: кмет

6. Предложение за създаване на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие и приемане на Правилник за устройството и дейността му – к.л.627

Предложение: кмет

7. Приемане на правилник за благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост – к.л.636

Предложение: общински съветник

8. Обявяване на общински имоти за публична собственост – к.л.631

Предложение: кмет

9. Обявяване на имот – ПОС за имоти – частна общинска собственост – к.л.635

Предложение: кмет

10. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – ЧОС в Индустриален парк – Русе – к.л.633

Предложение: кмет

11. Предоставяне на безвъзмездно право за управление за срок от 5 г. на част от имот ЧОС, намиращ се в гр.Русе, ул.Църковна независимост № 18 на РИО – Русе – к.л.634

Предложение: кмет

12. Учредяване право на строеж за трафопост в гр.Русе, ул.Одрин – к.л.647

Предложение: кмет

13. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към обществеообслужваща сграда – к.л.652

Предложение: кмет

14. Намаляване активите на „Паркстрой” ЕООД – к.л.622

Предложение: кмет

15. Обявяване конкурс за избор на управител на „Общински пазари” ЕООД – к.л.623

Предложение: кмет

16. Заличаване на „Истър” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – к.л.624

Предложение: кмет

17. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за промяна размера на тарифните такси за ползване на дървесина като процент от продажната цена на временен склад и на корен – к.л.649

Предложение: кмет

18. Промяна на решение № 613/16.07.2009 г. на ОбС – Русе и откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на орехови и лескови култура, ЧОС за бране на плодове и провеждане на лесовъдски и агромелиоративни мероприятия – к.л.648

Предложение: кмет

19. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.638

Предложение: кмет

20. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.640

Предложение: кмет

21. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.641

Предложение: кмет

22. Оптимизиране структурата на общинска администрация – к.л.639

Предложение: общински съветник

23. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.629

Предложение: кмет

24. Промени в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л.645

Предложение: кмет

25. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината – к.л.625

Предложение: общински съветници

26. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2010 г. к.л.646

Предложение: кмет

27. Корекция на необходимите средства за работна заплата на заетите служители в дейност 601 „БКС, жилищно строителство”, дейност 603 „ВиК” и дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

Предложение: кмет

28. Проект за 50-ти юбилеен международен фестивал „Мартенски музикални дни” Русе 2010 – к.л.630

Предложение: кмет

29. Разкриване на филиал „Незабравка” с.Бъзън към ЦДГ „Червената шапчица” – Община Русе, преминаване на народно читалище „Светлина” с.Бъзън към Община Русе и увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – к.л.650

Предложение: кмет

30. Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Пежо” за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища, намиращи се в границите на Община Русе – к.л.632

Предложение: кмет

31. Именуване на улици на територията на гр.Русе – к.л.644

Предложение: кмет

32. Включване на общински съветници като членове на комисиите за повеждане на процедури за обществени поръчки по ЗОП и НВМОП – к.л.628

Предложение: общински съветник

33. Създаване на наблюдателна комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанието и задържането под стража – к.л.651

Предложение: председател ОбС

34. Приемане план за заседанията на общинския съвет през първото тримесечие на 2010 г.

Предложение: председател ОбС

35. Опрощаване на публично вземане на Георги Иванов Георгиев

Предложение: председател ОбС

36. Опрощаване на публично вземане на Иван Стоянов Иванов

Предложение: председател ОбС

37. Изказвания на граждани
38. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)