Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на на четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 20.05.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и четвърто заседание, което ще се проведе на 20.05.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на годишни отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 г. – К.Л. 794
Предложение: кмет

2. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот ПОС – плувен комплекс в „Парка на Младежта” – К.Л. 791
Предложение: кмет

3. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гаражи № 14, 18, 21, 23 и 24, предмет на АОС № 4447/15.07.2005 г., разположени на първи етаж в жил. блок № 18 по ул. „Стрешер планина” № 39, жк. „Дружба I”, гр. Русе – К.Л. 763
Предложение: кмет

4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в кв.11 по плана на с. Басарбово, Община Русе
Предложение: кмет

5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 770
Предложение: кмет

6. Даване на съгласие за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ бивше Помощно училище „Св.св. Кирил и Методий” – К.Л. 771
Предложение: кмет

7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – К.Л. 781
Предложение: кмет

8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, жк. „Средна кула” – К.Л. 797
Предложение: кмет

9. Залесяване в част от имот № 000266 от общински поземлен фонд в землището на село Тетово – К.Л. 772
Предложение: кмет

10. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 783
Предложение: кмет

11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „Васил Априлов”, СОУ „Възраждане” и АГ „Гео Милев” – К.Л. 784
Предложение: кмет

12. Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в град Мартен – К.Л. 787
Предложение: кмет

13. Удължаване срока на наемни договори на земеделска земя от общинския поземлен фонд – К.Л. 798
Предложение: кмет

14. Одобряване на Обща схема на зона „Б” /пл. „Свобода”/ за поставяне на преместваеми обекти – К.Л. 775
Предложение: кмет

15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 769
Предложение: кмет

16. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 г. – К.Л. 793
Предложение: кмет

17. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Здравец-Изток”, ул. „Липник” – 70а – К.Л. 789
Предложение: кмет

18. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр. Русе, жк. „Чародейка – Г – юг”, ул. „Тодор Икономов” – К.Л. 790
Предложение: кмет

19. Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 6 броя магазини – К.Л. 792
Предложение: кмет

20. Решение Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” – гр. Русе” по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г., издадена от Министъра на финансите пред Министерство на физическото възпитание и спорта – К.Л. 773
Предложение: кмет

21. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 786
Предложение: кмет

22. Провеждане на конкурс за избор на пристанищен оператор за Пристанище „Пристис” – К.Л. 782
Предложение: кмет

23. Приемане на Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет – К.Л. 778
Предложение: кмет

24. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 779
Предложение: кмет

25. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 764
Предложение: кмет

26. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 766
Предложение: кмет

27. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните държавни дейности за 2010 година – К.Л. 767
Предложение: кмет

28. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 777
Предложение: кмет

29. Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе (Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. Решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г.) – К.Л. 774
Предложение: кмет

30. Корекция на план-сметката за разходите по дейности, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе – К.Л. 780
Предложение: кмет

31. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) и план за действие за 2010 г. – К.Л. 785
Предложение: кмет

32. Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Придунавски булевард” от ОТ 199 при ул. „Мостова” до ОТ 209 при ул. „Независимост” – К.Л. 788
Предложение: кмет

33. Одобряване на ПУП – Изменение на план за уличната регулация на ул. „Янтра” от ОТ 7934 при ул. „Студентска” до ОТ 858 при ул. „Алеи Възраждане” – К.Л. 795
Предложение: кмет

34. Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Майор Узунов” от ОТ 203 при ул. „Придунавски булевард” от ОТ 243 при ул. „Съединение” – К.Л. 796
Предложение: кмет

35. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – К.Л. 765
Предложение: общински съветници

36. Избиране на членове на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие
Предложение: Председател ОбС
37. Изказвания на граждани
38. Питания
39. Информация за големите проекти на общината, финансирани по Оперативни програми на Европейския съюз, включително и „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”
Вносител: кмет

40. Деклариране наличността на средства за изпълнение на проект „Еврорегион Русе – Гюргево оперативни решения – Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”, до тяхното възстановяване от програма Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013 и осигуряване на екип за изпълнение на проекта и съфинансиране на проекта
Предложение: кмет

41. Информация за развитието на района около МБАЛ – МОЛ – РИОКОЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)