Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Общински съвет – Русе за шестдесетото заседание, което ще се проведе на 16.06.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6,

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на шестдесетото заседание, което ще се проведе на 16.06.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – К.Л. 1128
Предложение: кмет

2. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2011 г. и решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет) гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг”, ул. „Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008 г. К.Л. 1118
Предложение: кмет

3. Определяне на концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт /МГТ/ на територията на гр. Русе с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти К.Л. 1122
Предложение: кмет

4. Решение за постигане на спогодба за извършване на реална делба или за изплащане равностойността на дяловете на съсобствениците на магазин „Детмаг” и вх. № 577/03.06.2011 г. К.Л. 1121
Предложение: кмет

5. Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда в съсобствен имот, намиращ се по ул. „Лозенград”№ 6, град Русе К.Л. 1116
Предложение: кмет

6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи котли, намиращи се в сградата на бившето ПУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Русе К.Л. 1117
Предложение: кмет

7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху част от имот № 051001 от общински горски фонд землище с. Хотанца за разполагане на кошери с пчелни семейства К.Л. 1119
Предложение: кмет

8. Продължаване на договорни отношения К.Л. 1124
Предложение: кмет

9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ К.Л. 1125
Предложение: кмет

10. Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка К.Л. 1130
Предложение: кмет

11. Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка К.Л. 1131
Предложение: кмет

12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, кв. Средна кула, представляващ с идентификатор 63427.10.151 К.Л. 1142
Предложение: кмет

13. Отмяна на решение № 1118/2011 г. за съгласие за откриване процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба в гр. Мартен К.Л. 1129
Предложение: кмет

14. Представяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с. Тетово за временно о възмездно ползване за срок до 31.12.2011 г. от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат К.Л. 1120
Предложение: кмет

15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада” К.Л. 1110
Предложение: кмет

16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада” К.Л. 1111
Предложение: кмет

17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Буйна Яна” К.Л. 1112
Предложение: кмет

18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Нови Халваджи” К.Л. 1113
Предложение: кмет

19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик” К.Л. 1114
Предложение: кмет

20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада” К.Л. 1115
Предложение: кмет

21. Вземане на решение за даване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя с предназначение – пасище и мера в друга територия в с. Червена вода, във връзка със ситуиране на нов гробищен парк К.Л. 1139
Предложение: кмет

22. Вземане на решение за изготвяне на ПУП за ситуиране на нов гробищен парк върху имоти – общинска собственост и собственост на физически лица в землището на с. Сандрово К.Л. 1141
Предложение: кмет

23. Изграждане на стена за урни /колумбарийна стена/ в гробищен парк „Чародейка” К.Л. 1134
Предложение: кмет

24. Утвърждаване Управител на „Център за кожно-венерически заболявания д- Вл. Горанов – Русе” ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 1126
Предложение: кмет

25. Утвърждаване Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе”ЕООД К.Л. 1127
Предложение: кмет

26. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ К.Л. 1109
Предложение: кмет

27. Решение за определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидна на територията на Община Русе К.Л. 1135
Предложение: кмет

28. Приемане на механизъм за предоставяне на предвидената в централния бюджет субсидия за вътрешноградски пътнически превоз между операторите К.Л. 1136
Предложение: кмет

29. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на живот в кварталите Средна кула и Долапите К.Л. 1137
Предложение: кмет

30. Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция /обновяване и оборудване на Комплексен Онкологичен център – Русе/ КОЦ – Русе по Оп „Регионално развитие 2007-2013 г. К.Л. 1138
Предложение: кмет

31. Произнасяне по жалба – обръщение от Милен Антонов Антонов, представляващ „Електра” ООД, гр. Русе
Предложение: председател ОбС

32. Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на три броя Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в гр. Русе” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г. К.Л. 1140
Предложение: кмет

33. Решение за участие като партньор в международен проект „LIMES”
Предложение: кмет

34. Довършване на корпуси „Е”, „Ж” и „И” на Театрален комплекс „Русе” К.Л. 1108
Предложение: общински съветници

35. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе за 2011 г. К.Л. 1143
Предложение: кмет

36. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г. К.Л. 1133
Предложение: кмет

37. Удостояване на актьора Андрей Г. Медникаров с наградата „Почетен гражданин на гр. Русе” К.Л. 1132
Предложение: кмет
38. Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков – композитор К.Л. 1123
Предложение: общински съветници

39. Упълномощаване на представител на Община Русе за участие в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе.
Предложение: председател ОбС

40. Изказвания на граждани

41. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)