Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Общински съвет – Русе за тридесето заседание, което ще се проведе на 16.07.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесето заседание, което ще се проведе на 16.07.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обявяване на общински имот за публична собственост – к.л.505
Предложение: кмет
2. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.527
Предложение: кмет
3. Вземане на решение относно даване съгласие за промяна предназначението на земеделска земя и делба на общински имот № 000048 в с.Тетово
Предложение: кмет
4. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС – Русе – таблица № 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общинските имоти в с.Николово, кв.Средна кула, кв.Долапите и с.Басарбово – к.л.515
Предложение: кмет
5. Одобряване на пазарни цени за разпоредителни сделки – к.л.522
Предложение: кмет
6. Учредяване допълнително право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда, ситуирана в имот с идентификатор 63427.6.125 по кадастралната карта на гр.Русе, а по плана на гр.Русе в петно „Чю-9-3”, до бл.213 в ж.к.Чародейка Г – юг, кв.601 – к.л.512
Предложение: кмет
7. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – к.л 517
Предложение: кмет
8. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.516
Предложение: кмет
9. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.519
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обекти – к.л 518
Предложение: кмет
11. Учредяване право на строеж за трафопост в кв.105, гр.Мартен – вх.№512/09
Предложение: кмет
12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот № 080004 в землището на гр.Мартен по реда чл.36, ал.1, т.2 ЗОС – к.л.535
Предложение: кмет
13. Заповед на Министъра на образованието и науката РД №11-36/29.12.2008 г. и заповед РД№11-14/07.05.2009 г. и договори ДО1-86/22.01.2009 г., Д01-400/20.05.2009 г. между Министерство на образованието и науката и Община Русе за разпределяне на моторни превозни средства – к.л.533
Предложение: кмет
14. Поправка на явна фактическа грешка и допълнение на Решение № 468, прието с протокол № 23 от 19.02.2009 г. на ОбС – Русе за имот в гр. Мартен Община Русе, № 0600013 в местност „Ясаците” – к.л. 534
Предложение: общ. съветник
15. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти – УПИ ХV-28 и УПИ І-21 от кв.5 по плана на село Долно Абланово, Община Русе к. л. 511
Предложение: кмет
16. Учредяване право на строеж за надстройка на съществуващ автосервиз, намиращ се по ул „Христо Ботев” № 13, ЖК „Дружба-3”, ПИ 63427.4.606, гр. Русе и двуетажна пристройка към него – к. л. 510
Предложение: кмет
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – к. л. 520
Предложение: кмет
18. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – к. л. 523
Предложение: кмет
19. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л. 524
Предложение: кмет
20. Приемане на ИПУР за нова улична регулация кв. 598, ИПРЗ с режим на застрояване за нови квартали 898, кв. 897, кв. 899 и кв. 900 и ПРЗ за нов УПИ І-896 в кв. 896 на ул. „Рудозем”, ж.к. „Дружба 2” гр. Русе – к. л. 528
Предложение: кмет
21. Предоставяне управлението на горите и земите от горския фонд и поземлен фонд, собственост на Община Русе на Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе, намиращи се в неговия териториален обхват на действие – к. л. 530
Предложение: кмет
22. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г. – к. л. 514
Предложение: кмет
23. Допълване предмета на дейност на ОП „Пътно поддържане и сигнализация” – к. л. 525
Предложение: кмет
24. Предложение за изменение план за регулация и план улична регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 ал. 3 от ЗУТ – к. л. 521
Предложение: кмет
25. Дофинансиране на ОФД – Русе от общинския бюджет – к. л. 536
Предложение: общ.съветник
26. Информация за изпълнение на бюджета на Община Русе за шестмесечието на 2009 г.
Предложение: кмет
27. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2009 г. к. л. 513; вх. № 513
Предложение: кмет
28. Информация относно финансово-икономическото състояние на търговските дружество, в които Община Русе не е едноличен собственик на капитала за периода 2004 – 2008 година – к. л. 509
Предложение: кмет
29. Пререгистрация основния капитал на „Изкуство ДВ” ЕООД – к. л. 507
Предложение: кмет
30. Приемане краен ликвидационен баланс на „Истър” ЕООД в ликвидация – к. л. 506
Предложение: кмет
31. Приемане краен ликвидационен баланс на „Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация – к. л. 508
Предложение: кмет
32. Допълнение на Решение № 577, прието с Протокол № 29/11.06.2009 г. на Общински съвет – Русе – к. л. 531
Предложение: кмет
33. Допълнение на Решение № 584, прието с Протокол № 29/11.06.2009 г. за приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г. – к. л. 532
Предложение: кмет
34.Приемане на стратегия за превенция на ХИВ/СПИН в Община Русе 2009 – 2014 г. – к. л. 537
Предложение: кмет
35.Избор на представители на Община Русе в „Агропродукт”АД
Предложение: председател ОбС
36.Питания
37. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)