Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на осемнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.12.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на осемнадесетото заседание, което ще се проведе на 13.12.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. к.л.349 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Предложение: кмет
2. к.л.385 Предложение за разширяване на предмета на дейност и структурата на ОП „Русе арт” и произтичащите от това изменения и допълнения на неговия Правилник за организацията, дейността и управлението му
Предложение: кмет
3. к.л.384 Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация” и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.01.2013г.
Предложение: кмет
4. к.л.360 Избор на управител на „Обреден дом” ЕООД
Предложение: кмет
5. к.л.354 Решение за приватизация чрез търг на Mагазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”,АОС №6730/27.07.2012г.
Предложение: кмет
6. к.л.361 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
Предложение: кмет
7. к.л.352 Отнемане предоставеното безвъзмездно право на управление на Спортно училище „М-р Атанас Узунов” с Решение № 1147 на ОбС-Русе, прието с протокол № 57/17.03.2011 г., на част от имот-публична общинска собственост и предоставяне на същата част на Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф.д-р Асен Златаров”, за срок от 01.11.2012 г. до 30.04.2013 г.
Предложение: кмет
8. к.л.353 Предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, по ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, на Първо основно училище „Отец Паисий” гр. Русе
Предложение: кмет
9. к.л.355 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост
Предложение: кмет
10. к.л.363 Предоставяне безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот, представляващ Дом за стари хора „Приста”
Предложение: кмет
11. к.л.366 Приемане на Решение за прекратяване безвъзмездно право на ползване, учредено в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1908” – гр. Русе
Предложение: кмет
12. к.л.356 Обявяване на имот, в град Мартен, частна общинска собственост, в имот, публична общинска собственост по реда на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС.
Предложение: кмет
13. к.л.371 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: кмет
14. к.л.372 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
Предложение: кмет
15. к.л.370 Допълнение на Решение №371 прието с Протокол №17/15.11.2012г. на ОбС Русе, с което се прие Списък на спортните имоти и съоръжения- общинска собственост, стопанисвани от ОП „Спортни имоти”, за отдаване под наем по ЗФВС
Предложение: кмет
16. к.л.377 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един брой гараж до съществуваща гаражна група, ситуирана източно от жил. бл. 205 в ЖК „Чародейка – Г – юг” по плана на гр. Русе
Предложение: кмет
17. к.л.378 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху общински ПИ с идентификатор 63427.2.705 по кадастралната карта на гр. Русе, западно от ЖСК „Ракета”
Предложение: кмет
18. к.л.373 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.152.13 в местност „Нови Халваджи” по кадасатралната карта на гр. Русе
Предложение: кмет
19. к.л.386 Откриване но процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе
Предложение: кмет
20. к.л.367 Промяна границите на урегулирани поземлени имоти със съгласието на собствениците по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията
Предложение: кмет
21. к.л.365 Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на външен водопровод и ел. кабел, захранващи ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива”, землище на гр. Русе
Предложение: кмет
22. к.л.368 Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Предложение: кмет
23. к.л.364 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / на ул. „Панайот Волов” в с. Николово от О.Т. 49 до О.Т. 434 и обособяване на квартали 128, 129 по регулационния план на селото
Предложение: кмет
24. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок до 31.12.2012 г. за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/Р8РЕ/004 „Интегриран воден проект на гр. Русе ИСПА”
Предложение: кмет
25. к.л.358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Предложение: кмет
26. к.л.359 Съгласуване на Годишен план за 2013 г. и актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе
Предложение: кмет
27. к.л.362 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17
Предложение: кмет
28. к.л.369 Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично-частни партньорства
Предложение: кмет
29. к.л.350 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
30. к.л.346 Определяне на южната част на ул. „Потсдам“ за платено паркиране в участъка след ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по приложени схеми
Предложение: кмет
31. к.л.374 Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален Доверителен ЕкоФонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ в гр. Русе“
Предложение: кмет
32. к.л.379 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2013 година
Предложение: кмет
33. к.л.381 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе, Раздел VІ, Национална литературна награда „Елиас Канети”
Предложение: кмет
34. к.л.382 Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
Предложение: кмет
35. к.л.380 Членство на Община Русе в „Българската фестивална асоциация“ (БФА)
Предложение: кмет
36. к.л.375 Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”
Предложение: кмет
37. к.л.376 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предложение: кмет
38. к.л.383 Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Руссе
Предложение: общински съветници
39. к.л.351 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
40. Приемане на план за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2013 г.
Предложение: председател ОбС
41. Опрощаване на държавно вземане на Стела Петрова Кирилова
Предложение: председател ОбС
42. Изказвания на граждани
43. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)