Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на осемнадесетото заседание, което ще се проведе на 16.10.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на осемнадесетото заседание, което ще се проведе на 16.10.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане заключение за оценка на непарична вноска на вносителя акционер Община Русе в капитала на „ПРОЕКТ РУСЕ” АД за изграждането на универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс – к.л.255
Предложение: кмет
2. Продажба на недвижим имот ЧОС в Индустриален парк Русе по реда на Закона за насърчаване на инвестициите – к.л.287
Предложение: кмет
3. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот УПИ Х – общ. от кв.72 по плана на с.Сандрово – к.л.256
Предложение: кмет
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот ЧОС – к.л.252
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот ЧОС – к.л.251
Предложение: кмет
6. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.253
Предложение: кмет
7. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на общината – к.л.286
Предложение: кмет
8. Прекратяване на съсобственост в имот в с.Николово чрез продажба частта на общината – к.л.249
Предложение: кмет
9. Учредяване право на строеж за изграждане на ж.б. стълб в имот с идентификатор 63427.74.10 – к.л.285
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераси – к.л.247
Предложение: кмет
11. Обявяване на общински имот за имот – ПОС – к.л.248
Предложение: кмет
12. Обявяване на имоти ПОС в имоти частна общинска собственост – к.л.250
Предложение: кмет
13. Отмяна на решение № 1339, прието с протокол № 62/06.007.2007 г. за извършване на замяна срещу жилища на общински имоти в гр.Русе по ул.Христо Ясенов и ул.Братя Миладинови – к.л.265
Предложение: кмет
14. Отмяна на решение № 262, прието с протокол № 16/17.07.2008 г. на ОбС и приемане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината на Пена Стефанова Добрева – к.л.254
Предложение: кмет
15. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клубове на политически партии и неправителствени организации – к.л.262
Предложение: кмет
16. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имоти, ПОС – к.л.272
Предложение: кмет
17. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.261
Предложение: кмет
18. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.260
Предложение: кмет
19. Корекция на бюджета на общината за 2008 г. – вх.№959, 989 и 993, Дофинансиране на Програма за закрила на деца с изявени дарби и Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата
Предложение: кмет и общински съветници
20. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения и на персонала за „Местни дейности” – вх.№976 и 931
Предложение: кмет
21. Допълване и промяна в списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 15, утвърден с решение на ОбС № 83/2008 г. – к.л.268
Предложение: кмет
22. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.276
Предложение: кмет
23. Намаляване активите на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – к.л.258
Предложение: кмет
24. Откриване процедура за приватизация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – к.л.259
Предложение: кмет
25. Преобразуване на общински детски градини – к.л.275
Предложение: кмет
26. Допълнение към решение 278/11.09.2008 г. на ОбС – Русе за утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2008/2009 г. – к.л.274
Предложение: кмет
27. Актуализация на раздел „Лечебни растения” към Програма за опазване на околната среда на Община Русе – к.л.273
Предложение: кмет
28. Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе – к.л.271
Предложение: кмет
29. Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Русе – к.л.270
Предложение: кмет
30. Поставяне паметен знак – барелеф на ак.Михаил Арнаудов – к.л.267
Предложение: кмет
31. Приемане на институционалните проекти и проектите за реформиране и преструктуриране на домовете за деца, лишени от родителски грижи – к.л.264
Предложение: кмет
32. Изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе – к.л.279
Предложение: председател ОбС
33. Предложение за одобряване план за регулация и застрояване на кв.295 в гр.Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.266
Предложение: кмет
34. Вземане на решение за започване на процедура по утвърждаване на ПУП – Парцеларен план за довеждащата инфраструктура на Русенски индустриален парк – местност „Слатина” на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ – к.л.257
Предложение: кмет
35. Изготвяне на предложение за решение, във връзка работата на временната комисия в изпълнение на решение № 103/20080 г. на ОбС – Русе – к.л.282
Предложение: общински съветници
36. Създаване на доброволни формирования за защита на населението при бедствия на територията на община Русе – к.л.283
Предложение: кмет
37. Промяна в Наредба № 9 на ОбС – Русе – к.л.263
Предложение: общински съветник
38. Обявяване на конкурси за избор на управители на еднолични търговски дружества с общинско участие – к.л.278
Предложение: председател ОбС
39. Отпускане на персонална пенсия – к.л.277
Предложение: кмет
40. Изказвания на граждани
41. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)