Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на осмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.03.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на осмото заседание, което ще се проведе на 22.03.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. №102 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на програмата за 2011 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”
Предложение: кмет
2. К.л. № 107 Утвърждаване на списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Предложение: кмет
3. К.л. №92 Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
Предложение: кмет
4. К.л. №94 Придобиване право на собственост от Община Русе върху недвижим имот, собственост на физическо лице, с идентификатор 63427.15.431 по кадастралната карта на гр.Русе, в местността „Кръста”, землище на гр.Русе.
Предложение: кмет
5. К.л. №88 Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, по ул.”Янтра”, №5, на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.
Предложение: кмет
6. К.л. №90 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок до 31.12.2012 г. на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, по бул.”Ген. Скобелев”, №45, на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе.
Предложение: кмет
7. К.л. №89 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот в с.Николово
Предложение: кмет
8. К.л. №91 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имот в гр.Русе, по ул.”Белмекен”, №34
Предложение: кмет
9. К.л. №93 Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в гр.Мартен
Предложение: кмет
10. К.л. №95 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: кмет
11. К.л. №96 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационен елемент с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
12. К.л. №97 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
13. К.л. №99 Приемане изменение на обща схема на зона по чл.7, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и рекламно-информационни елементи по чл.57 от ЗУТ – зона „Б” /пл.”Свобода”/ и специфични правила за приложението й
Предложение: кмет
14. К.л. №101 Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Газопровод Русе-Гюргево” /Междусистемна връзка България-Румъния/, който ще бъде изграден на територията на Република България
Предложение: кмет
15. К.л. №103 Приемане на нов правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция.
Предложение: кмет
16. К.л. №98 Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”
Предложение: кмет
17. К.л. №106 Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” /ОПКД/
Предложение: кмет
18. К.л. №86 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса.Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация
Предложение: кмет
19. К.л. №100 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
20. К.л. №104 Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение №803/25.02.2010г., изменено с Решение №1113/17.03.2011г., и двете на Общински съвет Русе.
Предложение: кмет
21. К.л. №105 Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №18.
Предложение: кмет
22. К.л. №87 Предложение за разкриване на услуга „Център за ранна интервенция” – Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа на територията на Община Русе
Предложение: кмет
23. Допълнение към Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” в партньорство с Община Иваново и Община Борово
Предложение: кмет
24. Приемане на график за заседанията на Общинския съвет
Предложение: председател ОбС
25. Опрощаване на публично вземане на Симеон Стерев
Предложение: председател ОбС
26. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл.проф. В. Пенчев)