Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесетото заседание, което ще се проведе на 21.05.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесетото заседание, което ще се проведе на 21.05.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 954 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2014 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
2. К.Л. 953 Прекратяване с ликвидация на „Летище Русе“ЕООД
3. К.Л. 948 Учредяване право на надстрояване с един етаж на съществуваща едноетажна сграда, построена върху имот – частна общинска собственост
4. К.Л. 949 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, бул. „Генерал Скобелев“№4
5. К.Л. 950 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов №93-А“
6. К.Л. 947 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, намираща се в град Русе, жк. „Дружба -2“, ул. „Йосиф Дайнелов“№13
7. К.Л. 959 Промяна в предоставени права за управление на собственост на ЦДГ „Ралица“, във връзка с проект на Община Русе
8. К.Л. 956 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“№3А, на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
9. К.Л. 955 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Басарбово, на Кметство – с. Басарбово
10. К.Л. 957 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
11. К.Л. 961 Отдаване под наем на имот в землището на с. Червена вода
12. К.Л. 960 Сключване на едногодишен договор за наем на земеделска земя в землището на с. Бъзън
13. Отдаване под наем на имот от общински горски фонд без търг или конкурс в землището на с. Хотанца
14. К.Л. 951 Продължаване на договорни отношения
15. К.Л. 944 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2015 година
16. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 399/15.05.2015 г.
17. К.Л. 946 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
18. К.Л. 945 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал.1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 г., утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение № 17
19. К.Л. 942 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
20. К.Л. 952 Голямата зала на Доходно здание да бъде наименувана на името на родения в Русе български театрален режисьор проф. Младен Киселов
21. К.Л 943 Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе на техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на град Русе
22. К.Л. 958 Създаване на работна група, която да подготви проекти на наредби по чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните и проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
23. Питания
24. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 400/15.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/